galaxee-home-page
SMBZ

Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland
Learn More

Welkom

SMB Brabant en Zeeland is een samenwerking van moskeebesturen in de regio Brabant en Zeeland. Een moskee (Arabisch: مسجد, vaak ook gespeld als masjid) is een gebedshuis binnen de islam. In een moskee vinden allerlei religieuze activiteiten plaats zoals de dagelijkse gebeden en het gezamenlijke vrijdaggebed. Elke moskee wordt in de regio door een wettelijke rechtsvorm bestuurd en beheerd. Dit zijn veelal stichtingen en verenigingen. In de praktijk is deze samenwerking een samenwerking van islamitische organisaties (verenigen en stichtingen).

Voorgeschiedenis

Op 14 oktober 2012 is door de Islamitische Vereniging Roosendaal in de moskee van Roosendaal een bijeenkomst georganiseerd met als thema om een samenwerking te realiseren tussen de moskeeën in Brabant. 
In het voorjaar van 2013 hebben vertegenwoordigers van de genoemde moskeebesturen gezamenlijk overleg gevoerd om vorm te geven aan een samenwerkingsverband van moskeebesturen. Met bestuursleden en actieve adviseurs van deze moskeeën werden diverse ideeën besproken en is een samenwerkingsplan opgesteld. Dit heeft geleid tot een convenant voor samenwerking tussen moskeebesturen in Brabant. 
Vanwege de goede samenwerking is, op verzoek van de moskeebesturen uit de provincie Zeeland, in 2014 de samenwerking uitgebreid met Marokaanse moskeeën uit de provincie Zeeland.

Visie

Via samenwerking kansen met elkaar delen en ontdekken, door samen het doel na te streven en bereiken. Hiermee de verwachtingen meer dan waarmaken door de krachten samen te brengen en bouwen van onderlinge solidariteit.

Missie

Door een duurzame samenwerking werken aan een kwalitatieve en professionele gemeenschap, waar we samen een leefbaar, veilig en geaccepteerde leefomgeving creëren met respect en begrip voor elkaars normen en waarden en de omgeving.

Ambitie

Vanuit deze missie is onze ambitie:

Creëren van een duurzame samenwerking waarin kwaliteit centraal staat

Begrip en respect voor elkaar waarbij een duurzame samenleving centraal staat

Sociaal innovatieve samenwerking, waar solidariteit en betrokkenheid het sleutelwoord is

Het werken en bouwen aan verbetering en vernieuwing waarbij normen en waarden centraal staat

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het samenwerkingsverband van oskeeën en bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt behalve het namens het algemeen bestuur opgestelde meerjarenprogramma ook de begroting, alsmede de jaarverslagen vast. Het algemeen bestuur verwerft mede de financiële middelen voor de uitvoering van het meerjarenprogramma en de daarop gebaseerde programmaplannen en is eindverantwoordelijk voor een adequate besteding van de beschikbare middelen.

Dagelijkse bestuur

Het dagelijks bestuur treedt namens het Algemeen bestuur van het SMB Brabant en Zeeland naar buiten richting samenwerkingen, partijen, bedrijven, organisaties, media, etc. en vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in rechte. Het bestuur wordt in haar handelen, indien nodig, geadviseerd door externe adviseurs.
Alle overige zaken omtrent taak, samenstelling, werkwijze, wijze van samenwerking, 
en voordracht van (bestuurs)leden, etc. zijn vastgelegd in de het convenant en samenwerkingsplan. 

SMB Brabant en Zeeland bureau

Ter ondersteuning van het bestuur bestaan er plannen om een klein, professioneel bureau samen te stellen met een programmaleider(s), met (parttime) beleidsmedewerkers, adviseurs en deskundigen. Het bureau wordt ondersteund door een secretarieel medewerker en een medewerker financiële administratie. 

Het bureau coördineert alle activiteiten en programma’s binnen de samenwerkingen vormt de spil in de communicatie tussen de diverse organen van het samenwerkingsverband en externen. Dit bureau zal verder het aanspreekpunt vormen voor externen bij de procedures om een financiële bijdrage vanuit het SMB Brabant en Zeeland, alsmede de voortgangsbewaking en monitoren van de projectenen het meerjarenprogramma. 

Contact